Do uzyskania zezwolenia na dozór elektroniczny konieczne jest również wyrażenie zgody przez osoby zamieszkujące wspólnie ze skazanym na przeprowadzenie czynności technicznych przez

2019-09-10

Dozór elektroniczny daje zatem możliwość odbywania kary na wolności, co pozwala skazanemu naprawić błędy, funkcjonując w normalnych warunkach życia społecznego. Przed złożeniem w Sądzie wniosku o dozór elektroniczny należy skrupulatnie sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymogi formalne. Dozór elektroniczny unormowany jest oczywiście odpowiednimi normami prawnymi. Do uzyskania zezwolenia na dozór elektroniczny konieczne jest również wyrażenie zgody przez osoby zamieszkujące wspólnie ze skazanym na przeprowadzenie czynności technicznych przez. Osoba skazana ubiegająca się o dozór elektroniczny powinna sprawdzić czy wniosek nie zawiera błędów, braków formalnych. Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że Sądy w większości przypadków rozpoznają wnioski o dozór elektroniczny w ustawowym terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Sądu. W efekcie dozór elektroniczny stał się ponownie formą wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie ograniczenia wolności. Dozór elektroniczny jest alternatywną karą w stosunku do kary pozbawienia wolności. Do tej pory dozorem elektroniczny były objęte osoby skazane na karę do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Czasami na wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie o dozór elektroniczny trzeba poczekać półtora do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku do Sądu. W praktyce oznacza to, że dozór elektroniczny jest dobrym sposobem na uniknięcie pobytu w zakładzie karnym (jeśli tylko skazany spełnia wymienione wyżej warunki). Jak długo Sądy rozpoznają wnioski o dozór elektroniczny? Rozwiązaniem problemu może być dozór elektroniczny, popularnie zwany „obrączką”. Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Te braki formalne powodują, że Sąd wzywa skazanego do ich usunięcia pod rygorem zwrotu wniosku, co oznacza nawet 2 tygodnie opóźnienia w rozpoznaniu wniosku o dozór elektroniczny. W takim wypadku termin 30 dni na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny jest liczony od daty uzupełnienia braku formalnego wniosku. Nie podpisanie wniosku o dozór elektroniczny, podpisanie wniosku o dozór elektroniczny przez żonę, ojca lub innego członka rodziny osoby skazanej, nie dołączenie do wniosku wymaganych dokumentów,. We wniosku o dozór elektroniczny należy wskazać adres zamieszkania osoby skazanej - pod którym ma być wykonywana kara pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym, a także nr telefonu do skazanego. Na koniec tego artykułu odpowiem na pytanie czytelniczki bloga dotyczące uzyskania informacji o stanie sprawy z wniosku skazanego o dozór elektroniczny. Aktualnie zarówno złożenie wniosku o dozór elektroniczny, jak i późniejsze odbywanie kary w tym systemie nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla skazanego. Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności do jednego roku, mogą złożyć wniosek o dozór elektroniczny. Uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny nie należy więc do najłatwiejszych. Warto przypomnieć, że zaraz po wprowadzeniu możliwości dozoru elektronicznego w naszym kraju samo złożenie wniosku o dozór elektroniczny wiązało się z koniecznością wniesienia opłaty. Przede wszystkim wniosek o dozór elektroniczny powinien zawierać odznaczenie sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji, a także sygnaturę akt tego sądu. Do wniosku o dozór elektroniczny należy załączyć zgodę osób pełnoletnich, które miałyby mieszkać ze skazanym w trakcie odbywanej przez niego kary. Systemem dozoru nie będą mogły być objęte osoby skazane za przemoc w rodzinie, ponieważ zgoda sądu na dozór zależy od woli osób zamieszkujących ze skazanym. Dozór elektroniczny pozwala bowiem na odbycie kary. To znacznie ułatwi i przyspieszy sprawdzenie warunków technicznych w mieszkaniu, w którym będzie wykonywany dozór elektroniczny. Jest to o tyle ważne, że w razie jakiegokolwiek braku formalnego wniosku o dozór elektroniczny Sąd penitencjarny wzywa skazanego do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jak przyspieszyć rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny? Celem ubiegania się o zgodę na dozór należy osobiście lub za pośrednictwem obrońcy złożyć pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, w którym powołane zostaną niezbędne okoliczności. Co oczywiste, systemem dozoru nie będą mogły być objęte osoby skazane za przemoc w rodzinie, ponieważ zgoda sądu na dozór zależy od woli osób zamieszkujących ze skazanym. Jak powinien wyglądać wniosek o dozór elektroniczny? Dozór stacjonarny dotyczy wyłącznie osób skazanych na karę pozbawienia wolności. W Internecie możesz znaleźć masę wzorów „wniosków o dozór elektroniczny”.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018